<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<Folder>
<Placemark><name>Drymaia</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1256
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.705628 N, 22.540972 E
Acc: 0 m.
Elevation: 524 m.
</description>
<Point><coordinates>22.540972,38.705628,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kastro Orias</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1615
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.764644 N, 22.405002 E
Acc: 100 m.
Elevation: 724 m.
</description>
<Point><coordinates>22.405002,38.764644,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Avlaki Pouri</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1618
Type:Cem
Lat/Lon: 38.657191 N, 22.674795 E
Acc: 200 m.
Elevation: 305 m.
</description>
<Point><coordinates>22.674795,38.657191,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amphikleia: Palaiokastro: Tithronion</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1619
Type:Hab
Lat/Lon: 38.675499 N, 22.580988 E
Acc: 0 m.
Elevation: 306 m.
</description>
<Point><coordinates>22.580988,38.675499,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Lilaia: Kato Agoriani: Conical Hill</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1622
Type:Hab
Lat/Lon: 38.632853 N, 22.501007 E
Acc: 0 m.
Elevation: 325 m.
</description>
<Point><coordinates>22.501007,38.632853,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Dhragasia</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C1965
Type:Cem
Lat/Lon: 38.642638 N, 22.403051 E
Acc: 0 m.
Elevation: 638 m.
</description>
<Point><coordinates>22.403051,38.642638,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Amphikleia: Sports Field</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C2054
Type:Cem
Lat/Lon: 38.639443 N, 22.595113 E
Acc: 100 m.
Elevation: 389 m.
</description>
<Point><coordinates>22.595113,38.639443,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Kouvela</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C3369
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.769909 N, 22.397088 E
Acc: 50 m.
Elevation: 512 m.
</description>
<Point><coordinates>22.397088,38.769909,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Oinochori</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C3371
Type:Artifacts
Lat/Lon: 38.699111 N, 22.356364 E
Acc: 0 m.
Elevation: 836 m.
</description>
<Point><coordinates>22.356364,38.699111,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Sta Varka</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C4263
Type:Sherds
Lat/Lon: 38.644082 N, 22.402138 E
Acc: 50 m.
Elevation: 635 m.
</description>
<Point><coordinates>22.402138,38.644082,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Pavliani</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C5241
Type:Cem
Lat/Lon: 38.741851 N, 22.339162 E
Acc: unknown m.
Elevation: 980 m.
</description>
<Point><coordinates>22.339162,38.741851,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Teichi Hill</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C5252
Type:Chamber Tomb
Lat/Lon: 38.626258 N, 22.61045 E
Acc: 20 m.
Elevation: 517 m.
</description>
<Point><coordinates>22.61045,38.626258,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Paleokhlomos: Agios Athanasios</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C6830
Type:Cem
Lat/Lon: 38.659748 N, 22.408573 E
Acc: 100 m.
Elevation: 765 m.
</description>
<Point><coordinates>22.408573,38.659748,0</coordinates></Point></Placemark><Placemark><name>Ekklesia Koimeses Theotokou (Panagia/Panaghia/Panayia)</name><description>
Region: Doris
Subregion: null
Place Key: C6831
Type:Pottery
Lat/Lon: 38.738419 N, 22.394881 E
Acc: 100 m.
Elevation: 770 m.
</description>
<Point><coordinates>22.394881,38.738419,0</coordinates></Point></Placemark></Folder>
</Document>
</kml>