Greece Achaea Achaea Phthiotis Aetolia Aetolia-Acharnania Arcadia Argolid Attica Boeotia Corinthia Cyclades Doris Elis Epirus Euboea Ionian Islands Laconia Macedonia Magnesia Malis Megarid Messenia Epiknemedian Locris Locris Opuntia Locris Ozolia Pelasgiotis Phocis Thessaly Thrace Triphylia