{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.598784,37.609019]
},
"properties": {
"placeKey": "C291",
"placeName": "Makrisia: Profitis Ilias: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "130",
"region": "Triphylia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.661469,37.461815]
},
"properties": {
"placeKey": "C294",
"placeName": "Kakovatos/Nestora Tholos B",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "44",
"region": "Triphylia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.661641,37.461363]
},
"properties": {
"placeKey": "C295",
"placeName": "Kakovatos/Nestora Tholos C",
"type": "Tholos",
"acc": "10",
"elevation": "56",
"region": "Triphylia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.740117,37.276115]
},
"properties": {
"placeKey": "C299",
"placeName": "Peristeria and Kokorakou: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "110",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.739609,37.275656]
},
"properties": {
"placeKey": "C300",
"placeName": "Peristeria and Kokorakou: Tholos 2",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "102",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.687127,37.021693]
},
"properties": {
"placeKey": "C225",
"placeName": "Kato Englianos: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "128",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.737586,37.030636]
},
"properties": {
"placeKey": "C211",
"placeName": "Routsi: Tholos1",
"type": "Tholos",
"acc": "20",
"elevation": "339",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.661988,37.000751]
},
"properties": {
"placeKey": "C234",
"placeName": "Tragana: Viglitsa: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "39",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.781274,36.984996]
},
"properties": {
"placeKey": "C229",
"placeName": "Kaminia Mound (Kato Kremmidhia: Fourtsavrisi)",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "307",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.043022,37.103455]
},
"properties": {
"placeKey": "C402",
"placeName": "Thouria: Epia Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "43",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.864388,37.361475]
},
"properties": {
"placeKey": "C379",
"placeName": "Chalkias: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "741",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.859265,36.841218]
},
"properties": {
"placeKey": "C283",
"placeName": "Kaplani: Vigla. Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "319",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.76085,36.969032]
},
"properties": {
"placeKey": "C418",
"placeName": "Fyties 2: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "216",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.670227,37.009373]
},
"properties": {
"placeKey": "C218",
"placeName": "Tragana: Voroulia",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "106",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.761531,36.977211]
},
"properties": {
"placeKey": "C421",
"placeName": "Katarrachaki: Hab",
"type": "Hab",
"acc": "-1",
"elevation": "232",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.764403,37.699794]
},
"properties": {
"placeKey": "C833",
"placeName": "Vreserka/Varserka",
"type": "Settlement",
"acc": "50",
"elevation": "94",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.769915,37.695997]
},
"properties": {
"placeKey": "C834",
"placeName": "Prosymna: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "108",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.82536,37.656882]
},
"properties": {
"placeKey": "C841",
"placeName": "Dendra Village: Cem",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "0",
"elevation": "58",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.942253,37.596766]
},
"properties": {
"placeKey": "C865",
"placeName": "Kasarma",
"type": "Pottery",
"acc": "0",
"elevation": "280",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.94266,37.593728]
},
"properties": {
"placeKey": "C866",
"placeName": "Ayios Ioannis: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "208",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.994751,37.560426]
},
"properties": {
"placeKey": "C872",
"placeName": "Synoro",
"type": "Hab",
"acc": "-1",
"elevation": "248",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.80163,37.716625]
},
"properties": {
"placeKey": "C895",
"placeName": "Berbati Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "217",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.975551,37.847527]
},
"properties": {
"placeKey": "C953",
"placeName": "Galataki",
"type": "Cem",
"acc": "50",
"elevation": "81",
"region": "Corinthia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.718239,37.642424]
},
"properties": {
"placeKey": "C972",
"placeName": "Larissa 1 and Larissa 2",
"type": "Cem",
"acc": "20",
"elevation": "71",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.725899,37.640428]
},
"properties": {
"placeKey": "C979",
"placeName": "Argos: Aspis Foothills",
"type": "Hab",
"acc": "200",
"elevation": "29",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.470832,37.018199]
},
"properties": {
"placeKey": "C989",
"placeName": "Vaphio: Palaiopyrgi",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "208",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.467744,37.02024]
},
"properties": {
"placeKey": "C990",
"placeName": "Vapheio: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "199",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.450199,37.036279]
},
"properties": {
"placeKey": "C991",
"placeName": "The Amyklaion",
"type": "Cult",
"acc": "0",
"elevation": "205",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.460728,36.949978]
},
"properties": {
"placeKey": "C994",
"placeName": "Anthochori: Metamorphosis",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "225",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.454571,37.066227]
},
"properties": {
"placeKey": "C996",
"placeName": "Menelaion: Mansion Houses",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "276",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.86425,37.3615]
},
"properties": {
"placeKey": "C1084",
"placeName": "Chalkias: Tholos 2",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "740",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.721054,37.157167]
},
"properties": {
"placeKey": "C1115",
"placeName": "Kotroni Built Tombs (Sykokis Property)",
"type": "Cem",
"acc": "50",
"elevation": "813",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.441568,37.33061]
},
"properties": {
"placeKey": "C1122",
"placeName": "Analipsis: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "900",
"region": "Arcadia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.979546,36.571909]
},
"properties": {
"placeKey": "C1132",
"placeName": "Stena",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "175",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.888511,36.644754]
},
"properties": {
"placeKey": "C1139",
"placeName": "Daimonia: Kastelli",
"type": "Settlement",
"acc": "20",
"elevation": "87",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.676542,36.876161]
},
"properties": {
"placeKey": "C1153",
"placeName": "Peristeri: Solakoi",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "100",
"elevation": "43",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.751651,39.083397]
},
"properties": {
"placeKey": "C1157",
"placeName": "Stafylos",
"type": "Cem",
"acc": "200",
"elevation": "22",
"region": "Sporades",
"subregion": "Skopelos"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [24.325899,37.668887]
},
"properties": {
"placeKey": "C1163",
"placeName": "Kea: Ayia Irini",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "5",
"region": "Cyclades",
"subregion": "Kea"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.579386,37.844687]
},
"properties": {
"placeKey": "C1320",
"placeName": "Aidonia: Site Ai 2",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "389",
"region": "Corinthia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [28.160544,36.416668]
},
"properties": {
"placeKey": "C1365",
"placeName": "Paraskeva 1",
"type": "Settlement",
"acc": "50",
"elevation": "12",
"region": "Dodecanese",
"subregion": "Rhodes"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [28.159589,36.416939]
},
"properties": {
"placeKey": "C1366",
"placeName": "Potamylo 2-6",
"type": "Settlement",
"acc": "50",
"elevation": "11",
"region": "Dodecanese",
"subregion": "Rhodes"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [24.055963,37.742467]
},
"properties": {
"placeKey": "C1512",
"placeName": "Thorikos: Tombs I, II, IV, V, and VI",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "104",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [24.057872,37.7407]
},
"properties": {
"placeKey": "C1513",
"placeName": "Thorikos: Tholos III",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "84",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [24.003057,37.924523]
},
"properties": {
"placeKey": "C1528",
"placeName": "Brauron: Lapoutsi/Chamolia",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "18",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.748817,37.85435]
},
"properties": {
"placeKey": "C1534",
"placeName": "Halyki Glyphadas",
"type": "Cem",
"acc": "200",
"elevation": "8",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.715487,37.894046]
},
"properties": {
"placeKey": "C1548",
"placeName": "Ayios Kosmas",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "0",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.789368,37.829868]
},
"properties": {
"placeKey": "C1559",
"placeName": "Kamini Hill: Cem",
"type": "Cem",
"acc": "50",
"elevation": "65",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.536919,38.040692]
},
"properties": {
"placeKey": "C1565",
"placeName": "Eleusis: Habitation",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "18",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.678358,36.993822]
},
"properties": {
"placeKey": "C237",
"placeName": "Korifasion: Charatsari",
"type": "Tholos",
"acc": "10",
"elevation": "18",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.73742,37.030513]
},
"properties": {
"placeKey": "C323",
"placeName": "Routsi: Tholos2",
"type": "Tholos",
"acc": "20",
"elevation": "336",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.912885,37.003534]
},
"properties": {
"placeKey": "C160",
"placeName": "Nichoria: MME Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "91",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.911526,37.002952]
},
"properties": {
"placeKey": "C1579",
"placeName": "Akones: Tholos Veves",
"type": "Tholos",
"acc": "10",
"elevation": "93",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.749401,37.728695]
},
"properties": {
"placeKey": "C1582",
"placeName": "Mycenae: Cyclopean Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "175",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.751908,37.728413]
},
"properties": {
"placeKey": "C1583",
"placeName": "Mycenae: Epano Phournos Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "203",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.751706,38.637527]
},
"properties": {
"placeKey": "C1597",
"placeName": "Elateia/Dhrachmani: Piperi",
"type": "Settlement",
"acc": "-1",
"elevation": "224",
"region": "Phocis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.124344,38.636176]
},
"properties": {
"placeKey": "C1626",
"placeName": "Mitrou",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "5",
"region": "Locris Opuntia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.907971,37.251504]
},
"properties": {
"placeKey": "C143",
"placeName": "Vasiliko: Xerovrysi: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "123",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.661218,37.461758]
},
"properties": {
"placeKey": "C293",
"placeName": "Kakovatos/Nestora Tholos A",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "40",
"region": "Triphylia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.723595,37.05661]
},
"properties": {
"placeKey": "C204",
"placeName": "Volimidhia: Hab",
"type": "Settlement",
"acc": "50",
"elevation": "319",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.442701,37.331423]
},
"properties": {
"placeKey": "C1121",
"placeName": "Analipsis: Cem",
"type": "Tholos",
"acc": "100",
"elevation": "907",
"region": "Arcadia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.583083,37.840369]
},
"properties": {
"placeKey": "C1298",
"placeName": "Aidonia: Cem",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "365",
"region": "Corinthia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.469031,37.018968]
},
"properties": {
"placeKey": "C1733",
"placeName": "Vapheio: Quarry",
"type": "Quarry",
"acc": "0",
"elevation": "184",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [26.238585,39.957274]
},
"properties": {
"placeKey": "C1492",
"placeName": "Troy",
"type": "Pottery",
"acc": "100",
"elevation": "35",
"region": "Anatolia",
"subregion": "Troad"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [33.001641,35.224488]
},
"properties": {
"placeKey": "C1793",
"placeName": "Toumba tou Skourou",
"type": "Sherds",
"acc": "0",
"elevation": "44",
"region": "Cyprus",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [32.574162,34.707449]
},
"properties": {
"placeKey": "C1799",
"placeName": "Kouklia-Palaepaphos",
"type": "Pottery",
"acc": "10",
"elevation": "86",
"region": "Cyprus",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [33.381375,34.746305]
},
"properties": {
"placeKey": "C1806",
"placeName": "Maroni-Vournes",
"type": "Pottery",
"acc": "0",
"elevation": "20",
"region": "Cyprus",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.726434,37.972234]
},
"properties": {
"placeKey": "C1829",
"placeName": "Acropolis: LHI House",
"type": "House",
"acc": "0",
"elevation": "149",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.72114,37.962542]
},
"properties": {
"placeKey": "C1817",
"placeName": "Tomb 13: 110 Dimitrakopoulou Street",
"type": "Tomb",
"acc": "0",
"elevation": "66",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.72261,37.975157]
},
"properties": {
"placeKey": "C1835",
"placeName": "Agora: Tomb J.10:1",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "61",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.731452,37.967751]
},
"properties": {
"placeKey": "C1819",
"placeName": "Olympieion: Location 9 ",
"type": "Sherds",
"acc": "10",
"elevation": "80",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.732043,37.968086]
},
"properties": {
"placeKey": "C1820",
"placeName": "Olympieion: Location 10",
"type": "Pottery",
"acc": "10",
"elevation": "82",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.797277,37.126085]
},
"properties": {
"placeKey": "C414",
"placeName": "Kephalovrysi (Chalvatsos/Chalratsos) Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "448",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.283029,37.405156]
},
"properties": {
"placeKey": "C543",
"placeName": "Asea: Kato Asea: Palaiokastro",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "706",
"region": "Arcadia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.859319,36.841326]
},
"properties": {
"placeKey": "C284",
"placeName": "Kaplani: Vigla. Tholos 2",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "318",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.801198,36.960581]
},
"properties": {
"placeKey": "C244",
"placeName": "Chandrinou: Kissos",
"type": "Mound",
"acc": "100",
"elevation": "364",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.947909,36.999992]
},
"properties": {
"placeKey": "C156",
"placeName": "Velika: Skordhakis",
"type": "Hab",
"acc": "20",
"elevation": "15",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.694592,37.0272]
},
"properties": {
"placeKey": "C219",
"placeName": "Ano Englianos",
"type": "Palace",
"acc": "0",
"elevation": "193",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.691104,37.613863]
},
"properties": {
"placeKey": "C1708",
"placeName": "Kokla:Cem",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "73",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.422919,37.502196]
},
"properties": {
"placeKey": "C1951",
"placeName": "Galatas Magoula: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "27",
"region": "Troezenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.598092,37.609511]
},
"properties": {
"placeKey": "C367",
"placeName": "Makrisia: Ayios Elias: Hab",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "136",
"region": "Triphylia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.672217,36.853139]
},
"properties": {
"placeKey": "C3775",
"placeName": "Peristeri: Skala",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "-1",
"elevation": "18",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.963504,38.262294]
},
"properties": {
"placeKey": "C752",
"placeName": "Thisbe",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "243",
"region": "Boeotia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.883046,38.636203]
},
"properties": {
"placeKey": "C1972",
"placeName": "Kalapodi Kokkalia",
"type": "Cem",
"acc": "20",
"elevation": "383",
"region": "Phocis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.405804,37.761436]
},
"properties": {
"placeKey": "C3773",
"placeName": "Triantaphyllia",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "291",
"region": "Elis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.766758,38.185674]
},
"properties": {
"placeKey": "C5009",
"placeName": "Hagios Konstantinos Alpha",
"type": "Cem",
"acc": "20",
"elevation": "321",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.741716,38.16608]
},
"properties": {
"placeKey": "C508",
"placeName": "Kallithea: Laganidia",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "364",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.808294,37.828116]
},
"properties": {
"placeKey": "C4309",
"placeName": "Varkiza",
"type": "Artifacts",
"acc": "100",
"elevation": "14",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.836114,37.853087]
},
"properties": {
"placeKey": "C1557",
"placeName": "Kiapha Thiti: Hab",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "168",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.947151,36.766244]
},
"properties": {
"placeKey": "C4249",
"placeName": "Sykea Molaon",
"type": "Cem",
"acc": "-1",
"elevation": "133",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.998915,38.972612]
},
"properties": {
"placeKey": "C5251",
"placeName": "Antron: Cemetery",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "21",
"region": "Malis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.726367,37.640252]
},
"properties": {
"placeKey": "C5268",
"placeName": "Argos: Trikkas Plot",
"type": "Cem",
"acc": "10",
"elevation": "30",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.434791,37.867419]
},
"properties": {
"placeKey": "C693",
"placeName": "Daphne/Damiza Cem",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "229",
"region": "Elis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.981132,36.57054]
},
"properties": {
"placeKey": "C1133",
"placeName": "Stena: Cem",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "20",
"elevation": "137",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [34.921494,31.859059]
},
"properties": {
"placeKey": "C6209",
"placeName": "Tell Gezer",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "207",
"region": "Levant",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [34.404328,31.468249]
},
"properties": {
"placeKey": "C6217",
"placeName": "Tell el-Ajjul",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "25",
"region": "Levant",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [35.783308,35.601792]
},
"properties": {
"placeKey": "C6211",
"placeName": "Ras Shamra",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "21",
"region": "Levant",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [16.673889,41.189701]
},
"properties": {
"placeKey": "C6321",
"placeName": "Giovinazzo: Marco Polo",
"type": "Sherds",
"acc": "10",
"elevation": "9",
"region": "Italy",
"subregion": "Apulia"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [32.62149,25.73666]
},
"properties": {
"placeKey": "C6377",
"placeName": "Dra‘ Abu el-Naga",
"type": "Pottery",
"acc": "-1",
"elevation": "119",
"region": "Egypt",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [31.083337,29.250002]
},
"properties": {
"placeKey": "C6384",
"placeName": "Abusir el-Meleq",
"type": "Sherds",
"acc": "0",
"elevation": "37",
"region": "Egypt",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [31.911126,26.192803]
},
"properties": {
"placeKey": "C6385",
"placeName": "Abydos",
"type": "Pottery",
"acc": "0",
"elevation": "63",
"region": "Egypt",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [32.016667,22.666667]
},
"properties": {
"placeKey": "C6387",
"placeName": "Aniba",
"type": "Pottery",
"acc": "-1",
"elevation": "178",
"region": "Sudan",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [31.221667,29.875]
},
"properties": {
"placeKey": "C6410",
"placeName": "Saqqara - Pyramid of Teti I",
"type": "Pottery",
"acc": "0",
"elevation": "61",
"region": "Egypt",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [31.252825,29.849011]
},
"properties": {
"placeKey": "C6380",
"placeName": "Kom el-Rabi`a",
"type": "Sherds",
"acc": "50",
"elevation": "21",
"region": "Egypt",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [35.773379,35.605409]
},
"properties": {
"placeKey": "C6435",
"placeName": "Minet el-Beida",
"type": "Tomb",
"acc": "0",
"elevation": "7",
"region": "Levant",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [35.981586,31.970694]
},
"properties": {
"placeKey": "C6456",
"placeName": "Amman Airport",
"type": "Pottery",
"acc": "50",
"elevation": "768",
"region": "Levant",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [36.835177,34.738324]
},
"properties": {
"placeKey": "C6537",
"placeName": "Kazanlı Höyük",
"type": "Pottery",
"acc": "0",
"elevation": "571",
"region": "Syria",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.023124,36.726386]
},
"properties": {
"placeKey": "C1143",
"placeName": "Epidauros Limera: Cem",
"type": "Cem",
"acc": "20",
"elevation": "2",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.892121,37.333098]
},
"properties": {
"placeKey": "C297",
"placeName": "Psari Metsiki: Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "391",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.739474,37.274635]
},
"properties": {
"placeKey": "C309",
"placeName": "Peristeria and Kokorakou: South Tholos 1",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "94",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.88245,37.267028]
},
"properties": {
"placeKey": "C149",
"placeName": "Vasiliko: (Malthi-Dorion)",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "268",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.800647,37.289048]
},
"properties": {
"placeKey": "C166",
"placeName": "Ano Kopanaki: Akourthi(B)",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "190",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.696365,37.028455]
},
"properties": {
"placeKey": "C221",
"placeName": "Ano Englianos: Vaulted Tomb IV",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "192",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.538981,38.040999]
},
"properties": {
"placeKey": "C6560",
"placeName": "Eleusis: Grave E.III.7",
"type": "Tomb",
"acc": "0",
"elevation": "10",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.75377472,37.73128603]
},
"properties": {
"placeKey": "C6573",
"placeName": "Mycenae: Cyclopean Terrace Building",
"type": "Building",
"acc": "10",
"elevation": "203",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.755644,37.73072]
},
"properties": {
"placeKey": "C1584",
"placeName": "Mycenae: Aegisthus Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "228",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.75480377,37.73073275]
},
"properties": {
"placeKey": "C6584",
"placeName": "Mycenae: Grave Circle B",
"type": "Cem",
"acc": "10",
"elevation": "223",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.757065,37.739814]
},
"properties": {
"placeKey": "C6621",
"placeName": "Souleimani",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "0",
"elevation": "295",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.75644316,37.73045905]
},
"properties": {
"placeKey": "C6582",
"placeName": "Mycenae: Grave Circle A",
"type": "Cem",
"acc": "10",
"elevation": "242",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.724226,37.975713]
},
"properties": {
"placeKey": "C6714",
"placeName": "Railway: Chamber Tomb",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "10",
"elevation": "66",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.723329,37.975895]
},
"properties": {
"placeKey": "C6715",
"placeName": "Bridge Entrance: Chamber Tomb",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "10",
"elevation": "70",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.545719,37.878225]
},
"properties": {
"placeKey": "C6755",
"placeName": "Latta: Alonaki",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "-1",
"elevation": "160",
"region": "Elis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.696902,37.028438]
},
"properties": {
"placeKey": "C6794",
"placeName": "Ano Englianos: Vaulted Tomb VI",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "190",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.697345,37.028524]
},
"properties": {
"placeKey": "C6795",
"placeName": "Ano Englianos: Vaulted Tomb VII",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "190",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.66822,38.5601]
},
"properties": {
"placeKey": "C553",
"placeName": "Thermon",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "339",
"region": "Aetolia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.809185,38.315918]
},
"properties": {
"placeKey": "C1542",
"placeName": "Skala Oropou: Mound",
"type": "Pottery",
"acc": "50",
"elevation": "24",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.646163,38.477709]
},
"properties": {
"placeKey": "C1239",
"placeName": "Chalkis: Vroumousa",
"type": "Cem",
"acc": "200",
"elevation": "128",
"region": "Euboea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.48077,38.35586]
},
"properties": {
"placeKey": "C814",
"placeName": "Harma/Dritsa: Pyrgos (Ancient Eleon)",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "262",
"region": "Boeotia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.515949,38.479848]
},
"properties": {
"placeKey": "C808",
"placeName": "Lithosoros (Chalia)",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "16",
"region": "Boeotia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.506117,38.183343]
},
"properties": {
"placeKey": "C1896",
"placeName": "Panakton/Eteonus-Scarphe/Drymus",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "695",
"region": "Boeotia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [23.995579,37.923681]
},
"properties": {
"placeKey": "C1527",
"placeName": "Brauron: Hab",
"type": "Settlement",
"acc": "20",
"elevation": "29",
"region": "Attica",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.47832,36.979106]
},
"properties": {
"placeKey": "C985",
"placeName": "Xerokambi: Ayios Vasileios",
"type": "Palace",
"acc": "0",
"elevation": "200",
"region": "Laconia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.080606,38.252366]
},
"properties": {
"placeKey": "C488",
"placeName": "Aigion: Psila Alonia (Gymnasion)",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "62",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.903518,37.932486]
},
"properties": {
"placeKey": "C905",
"placeName": "Korakou",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "33",
"region": "Corinthia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.866019,37.910989]
},
"properties": {
"placeKey": "C6713",
"placeName": "Mycenaean Tholos Tomb",
"type": "Tholos",
"acc": "10",
"elevation": "28",
"region": "Corinthia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [25.577901,36.911532]
},
"properties": {
"placeKey": "C6924",
"placeName": "Kato Kouphonissi",
"type": "Settlement",
"acc": "-1",
"elevation": "50",
"region": "Cyclades",
"subregion": "Kouphonissi"
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.725432,37.060277]
},
"properties": {
"placeKey": "C1713",
"placeName": "Volimidhia: Koronios",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "20",
"elevation": "322",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.912937,37.003556]
},
"properties": {
"placeKey": "C1706",
"placeName": "Nichoria: Little Circle",
"type": "Tholos",
"acc": "0",
"elevation": "92",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.244369,39.500274]
},
"properties": {
"placeKey": "C1317",
"placeName": "Vouvaina: Chabaslar",
"type": "Pottery",
"acc": "-1",
"elevation": "163",
"region": "Pelasgiotis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.78965,37.732245]
},
"properties": {
"placeKey": "C7121",
"placeName": "Chamber Tomb Cem",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "50",
"elevation": "406",
"region": "Argolid",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.939016,39.347677]
},
"properties": {
"placeKey": "C1270",
"placeName": "Pefkakia",
"type": "Settlement",
"acc": "0",
"elevation": "12",
"region": "Pelasgiotis",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.909378,37.250728]
},
"properties": {
"placeKey": "C144",
"placeName": "Vasiliko: Xerovrysi: Tholos 2",
"type": "Tholos",
"acc": "100",
"elevation": "121",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.76769,38.193817]
},
"properties": {
"placeKey": "C500",
"placeName": "Patras: Petroto: Tholos",
"type": "Tholos",
"acc": "50",
"elevation": "157",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.690907,37.02589]
},
"properties": {
"placeKey": "C7262",
"placeName": "Vayenas area necropolis E8",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "10",
"elevation": "149",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.69082,37.02587]
},
"properties": {
"placeKey": "C7263",
"placeName": "Vayenas area necropolis E9",
"type": "Chamber Tomb",
"acc": "10",
"elevation": "149",
"region": "Messenia",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [21.580112,37.927949]
},
"properties": {
"placeKey": "C1294",
"placeName": "Portes: Cem",
"type": "Cem",
"acc": "0",
"elevation": "220",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}
,
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [22.089742,38.251594]
},
"properties": {
"placeKey": "C491",
"placeName": "Aigion: No 8 Polychroniadou",
"type": "Hab",
"acc": "0",
"elevation": "48",
"region": "Achaea",
"subregion": ""
}
}

]
}