Place Key, Name, Lat, Lon, error(m), Elevation, Region, Subregion, Type
C1693, Stylos: Tholos, 35.449485, 24.127258, 0, 75, Crete, Apokoronas, Tholos
C5742, Dramia, 35.345783, 24.311743, unknown, 50, Crete, Apokoronas, Tomb
C5743, Soudha: Tomb, 35.465567, 24.123554, 500, 157, Crete, Apokoronas, Tomb
C5744, Kalami: Chamber Tomb: 1969, 35.459545, 24.150162, 100, 11, Crete, Apokoronas, Chamber Tomb
C5745, Melidhoni: Gourgouthias Cave, 35.386129, 24.122387, 100, 339, Crete, Apokoronas, Pottery
C5746, Stylos: Azogyres/Azoires, 35.449262, 24.130519, 0, 80, Crete, Apokoronas, Hab
C5748, Samonas: Kilindra/Azapine, 35.4223, 24.106326, 20, 385, Crete, Apokoronas, Settlement
C5749, Stylos: Church, 35.433497, 24.125442, 20, 27, Crete, Apokoronas, Settlement
C5776, Melidhoni: Skolakas Cave, 35.386853, 24.131028, 200, 258, Crete, Apokoronas, Sherds
C5777, Melidoni/Melidhoni: Sta Khalasmena Cave, 35.388573, 24.103537, 200, 432, Crete, Apokoronas, Sherds
C5778, Litsardha, 35.39709, 24.228824, 1000, 302, Crete, Apokoronas, Artifacts
C5779, Asprosykia: Korakia Cave, 35.348956, 24.255688, 100, 65, Crete, Apokoronas, Sherds
C5785, Phylaki: Tholos, 35.318217, 24.316579, 0, 131, Crete, Apokoronas, Tholos
C5795, Kokkino Khorio, 35.451663, 24.223912, 100, 159, Crete, Apokoronas, Cave
C5796, Dhrapanokephalo, 35.446857, 24.238397, 50, 506, Crete, Apokoronas, Peak Sanctuary
C7392, Chamber Tomb: Kalami: AR1869 , 35.459942, 24.149885, 50, 17, Crete, Apokoronas, Chamber Tomb